Què fem

Introducció

Les Colònies Musicals van començar l’estiu de l’any 1987 fruit d’una preocupació dels equips de dues escoles de música (Escola de Música del Centre de Lectura i Centre de Difusió Musical) per fer música amb els nois i noies d’una forma diferent a la que feien durant el curs. Més endavant es van afegir al projecte les Escoles Municipals de Música de Torredembarra i Altafulla.

La idea bàsica era, i és, en primer lloc, fer colònies amb tot el que això comporta d’activitat lúdica, i després fer que la música en sigui el tema principal al voltant del qual gira tot el muntatge.

L’any 1987 això era un projecte totalment nou i les primeres colònies van ser, de fet, un experiment. El resultat d’aquesta primera experiència va fer que es tornessin a organitzar i així ha estat cada estiu fins aquest any.

El fet de disposar de tot el dia per fer les activitats i no haver de seguir un programa fa que es pugui treballar de forma molt més distesa. D’altra banda es crea un ambient que motiva a agafar l’instrument sense que hi hagi cap imposició i es descobreixen combinacions instrumentals i repertoris diferents dels habituals. També, no cal dir-ho, coneixen altra gent i fan noves amistats.

Finalment, després a l’escola es veu un canvi d’actitud durant el curs.

ESTRUCTURA DEL GRUP

Edats

L’àmbit d’edats dels participants a les colònies va dels 8 anys (han d’haver fet Tercer curs de Primària) als 16 anys (primer de bat).

Grups

La colònia es constitueix en dos grups: petits i grans.
El grup dels Petits engloba tots els nois i noies de 8 a 11 anys i el grup dels Grans engloba dels 11 als 16 anys.

Els nois i noies d’11 anys van a la secció de petits o grans en funció dels seus coneixements musicals o bé del grup en el que són els seus companys habituals o els seus amics.

Condicions d’admissió

L’única condició indispensable és estudiar algun dels instruments que s’utilitzen a les colònies (corda fregada, piano, guitarra, vent fusta, vent metall i cant).

El nombre màxim de participants és de 70.

Equip de Monitors i Monitores

L’equip està integrat per un nombre d’entre 8 i 12 monitors i monitores que habitualment estan vinculats a les escoles organitzadores i, en alguns casos, són ex-participants.

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS

Objectius generals

• Integrar el treball musical en el temps de lleure
• Fer música de conjunt a tots els nivells possibles, tant vocals com instrumentals
• Conèixer l’entorn.

Objectius específics

• Conèixer d’una forma molt directa la pràctica de la música de cambra.
• Practicar el cant coral amb acompanyament instrumental i “a capella”.
• Conèixer un tipus de repertori musical diferent del que es treballa durant el curs a les escoles.
• Crear petites obres musicals de conjunt
• Construir instruments musicals a partir de qualsevol tipus de material.
• Aprendre jocs musicals i danses.

Programació prèvia i planificació d’activitats.

La programació es basa en el mateix esquema en els dos grups (Petits i Grans).

L’esquema general d’activitats diàries és la següent:

– Quatre tallers rotatius
– Una sessió de Cant Coral
– Una sessió d’instrument.
– Una hora de piscina
– Un concert
– Una vetllada o joc de nit
– Esmorzar, dinar, sopar, ressopó, temps lliure, etc.

Es fan dues sortides de tarda, sopant en algun lloc d’interès i fent la tornada nocturna. En una de les dues sortides s’intenta fer un concert al poble més proper.

Tallers

Els tallers rotatius són quatre tallers que funcionen simultàniament cada dia, de forma que cada nen/a passi una vegada per cadascun d’ells.

Els tallers del grup de petits són:

  • Taller de música de cambra
  • Taller d’Orquestra (corda, vent i guitarres)
  • Taller d’estudi individual (piano)
  • Taller de  plàstica
  • Taller de Conjunt Instrumental Orff

Els tallers del grup de grans són:

  • Taller de música de cambra
  • Taller d’estudi individual (tots els instruments)
  • Taller d’Orquestra (corda, vent i guitarres) / Conjunt Instrumental Orff (pianos)
  • Taller creatiu (varia a cada edició)

Tant el grup de grans com el de petits tenen una sessió de taller d’instrument en la qual el professor de cada instrument resol els dubtes més tècnics que es generen als tallers de música de cambra.

El grup de petits té una sessió de Talleret, un taller d’una sola sessió on es treballen temes musicals o mes lúdics. Cada talleret el desenvolupa un monitor diferent aportant diversitat de temàtiques i el factor sorpresa a la cita diària.

Altres activitats

Hi ha una sessió de cant coral per a cada grup.

El concert de cada dia consisteix en posar en comú les obres que es van muntant en els diferents tallers, o bé un concert amb músics convidats.

Cada dia hi ha una vetllada o joc de nit diferent per cadascun dels grups (Petits i Grans). N’hi ha algunes de conjuntes ( Festa Major, Balls de saló, Gimcana…).

El concert final

A les colònies hi ha un dia que és molt especial, ja que duem a terme una activitat que està oberta a tothom: el concert de cloenda.

Aquest concert es celebra a la tarda del darrer dia (el diumenge) amb l’assistència de pares, mares i altres familiars que vulguin venir. Al concert hi participen bàsicament els grans conjunts i es mostra una selecció de tots els tipus de treball realitzats durant les colònies.

Característiques bàsiques d’organització i funcionament

De la mateixa forma que els nois i noies estan dividits en grups, els monitors també, tot i que un monitor del grup de petits pot estar fent un taller de grans o a l’inrevés.

Cada monitor és responsable d’un grup de nois/es. Aquests grups són els grups fixes de la colònia i son emprats per fer els serveis diaris (neteja, parar taula, fer cartells, etc) o per tasques puntuals (grups a les sortides). És tasca del monitor vetllar perquè els membres del seu grup estiguin bé, tinguin les coses endreçades vagin nets, etc.

La direcció de la colònia és assumida pel director però el control del funcionament diari és realitzat per un monitor diferent cada dia, que anomenem “monitor de dia”. D’aquesta forma la responsabilitat del funcionament de la colònia és molt més compartida.

El mateix procediment s’utilitza en la preparació i realització dels jocs de nit i les vetllades: Cada monitor es fa càrrec d’organitzar-ne una o dues.

Tots els monitors i monitores fan tasques musicals i de lleure. D’aquesta forma tothom està plenament integrat a la vida de la colònia.

Hi ha un darrer aspecte que és interessant de comentar: A l’horari general es va invertir l’ordre del berenar i el sopar. El sopar és a dos quarts de vuit i es fa un ressopó a dos quarts d’onze. El motiu d’aquest canvi és que, d’aquesta forma, la tarda queda més curta i la nit més llarga, la qual cosa permet repartir millor les diferents activitats i evitar anar a dormir massa tard després del joc de nit. Dormir un mínim d’hores és absolutament imprescindible per a poder fer un treball musical decent.

Per més informació: coloniesmusicals@tinet.cat